Algemene voorwaarden

1.  Definities

Dienstverlener:        Silver Moon Hands for Horses, gevestigd te Groesbeek Hierna te noemen; Silvermoon.

Klant:                         De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.

Diensten:                  (Sport)massage behandelingen bij paarden en pony’s en alle daaraan gerelateerde behandelingen in                                                         de ruimste zin van het woord, hierna te noemen; behandeling.

Opdracht:                 Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant of tegen inlevering van                                                           een cadeaubon of overige afspraak, diensten worden verleend door Silvermoon.

 

2.  Toepasselijkheid

 • Op alle overeenkomsten tussen Silvermoon enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant.

 

3.  Afwijkingen van de algemene voorwaarden

 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Silvermoon.
 • In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 
 • Wanneer door Silvermoon gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Silvermoon op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden onverlet. Ook indien Silvemoon één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst.

 

4.  omvang van de dienstverlening

 • De dienstverlening die Silvermoon aan de klant zal leveren omvat de massage van een paard en alle daaraan gerelateerde handelingen zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.
 • In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
 • Silvermoon stelt geen diagnoses en iedere vorm van massage is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts of andere deskundige. 

 

5.  Annulering

 • Annulering van een opdracht dient uiterlijk 24 uur voor het behandelingstijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Als er geen nieuwe afspraak gemaakt wordt zal Silvermoon 25% van het overeengekomen tarief in rekening brengen. Indien annulering niet of te laat geschiedt is Silvermoon gerechtigd de desbetreffende dienst in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

6.  Verantwoordelijkheden klant

6.1 De klant mag alleen een paard in behandeling geven dat geen koorts, shock of kanker heeft.Medische gegevens of bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling van het paard dienen vooraf aan Silvermoon gemeld te worden.

 

 • Bij behandelingen zal de klant voor een geschikte overdekte ruimte zorg dragen van minimaal 3x3 meter om de behandelingen uit te kunnen voeren. 
 • Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden. 
 • De klant dient er voor te zorgen dat het paard droog en schoon is voor aanvang van de behandeling. Behalve bij een post-wedstrijd behandeling: hierbij moet het paard goed uitgestapt zijn en een normale ademhaling hebben. 
 • Na een behandeling dient de klant het paard minimaal 15 minuten aan de hand te stappen, tenzij anders besproken.
 • Na elke behandeling dient de klant het paard 1 dag rust te geven, tenzij door de dienstverlener anders is voorgesteld.

 

7.  Tarieven

 • De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de mondeling overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd. 

 

8.  Facturering en betaling

 • De betaling is contant na afloop van de behandeling, tenzij anders overeengekomen. 
 • Indien overeengekomen is om per factuur te betalen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Silvermoon te betalen. 
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 
 • Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag. 

 

9.  Aansprakelijkheid

 • Alle diensten van Silvermoon geschieden op risico van de klant. Silvermoon is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.
 • Silvermoon is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.
 • Silvermoon is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.

 

10.     Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing. Laatst gewijzigd op 21-12-2017.