Privacyverklaring Silvermoon Hands for Horses

Ik respecteer de privacy van iedereen die in contact komt met Silvermoon Hands for Horses, hierna te noemen Silvermoon. Ik zorg er graag voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ik met persoonsgegevens om ga. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Met het verstrekken van uw gegevens heeft u toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens zoals in deze overeenkomst is opgesteld. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Silvermoon rust.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Silvermoon verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinde;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • ervoor zorgen dat de inhoud van de website zo effectief mogelijk voor u en voor uw computer gepresenteerd wordt;
 • u voorzien van informatie, producten of diensten waar u mij om verzoekt of waarvan ik denk dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn en ten aanzien waarvan u uw toestemming heeft gegeven om voor dit doel te benaderd te worden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, zowel schriftelijk als mondeling.

Voor bovenstaande doeleinden kan Silvermoon de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Persoonsgegevens klanten:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Persoonsgegevens leveranciers:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Silvermoon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Silvermoon verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Silvermoon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonsgegevens abonnees:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Silvermoon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde:

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Silvermoon verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsberichten en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op sociale media.

Voor bovenstaande doeleinden kan Silvermoon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonsgegevens prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Silvermoon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Overige bepalingen

Welke gegevens worden verwerkt middels de website

Voor het leggen van contact vraag ik u om bepaalde gegevens in te vullen in de velden op het formulier onder “contact” op de website. Die gegevens heb ik nodig voor een zo volledig mogelijke beantwoording van uw informatie aanvraag.

Bewaartermijnen

Silvermoon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met derden maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Silvermoon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • ik test en evalueer regelmatig de maatregelen die ik genomen heb.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verstrek enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitnodigingen en overige mailingen

Indien u klant bent van Silvermoon of indien u informatie aanvraagt bij mij, kan ik uw e-mailadres mogelijk gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante dienstverlening. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden van de diensten zal ik dat aan u laten weten. U kunt altijd aangeven geen mailingen meer te willen ontvangen door contact op te nemen met Silvermoon (silvermoon@handsforhorses.nl).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt mij schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie. Indien u meer informatie wilt over Silvermoon, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Aanpassen privacy verklaring

Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Ik adviseer de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 november 2018.